Vedtægter for Tim GIF

 • 1: NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er Tim GIF. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen er stiftet i 1963 og oprettet ved sammenlægning af Tim Boldklub og Tim Gymnastikforening.

 • 2: FORMÅL:

Foreningens formål er at tilbyde aktiviteter og derigennem styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtende fællesskab, tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 • 3: TILHØRSFORHOLD:

Foreningen er tilsluttet DGI Vestjylland samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter, love og bestemmelser. De enkelte aktiviteter kan endvidere være medlem af relevante organisationer.

 • 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION:
 1. Som medlem kan optages enhver enkeltperson, der ønsker at deltage i en eller flere af foreningens aktiviteter.
 2. Medlemmet forpligter sig til:
 • at følge foreningens vedtægter
 • at følge udvalgets bestemmelser for den pågældende aktivitet.
 • at betale det fastsatte kontingent for aktivitetsperioden.
 1. Medlemmer har ved deres medlemskab ret til:

– at deltage og stemme på foreningens generalforsamling. (hvis under 16      år, se § 10.3.)

– at deltage i den/de aktiviteter, der betales kontingent for.

 1. Udmeldelse kan ske såvel mundtligt som skriftligt eller blot ved at ophøre med at deltage i foreningens aktiviteter ved en sæsonstart. Ledergruppen kan, når den finder grund hertil, beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets forpligtelser. Beslutningen skal altid drøftes med det enkelte aktivitetsudvalg.

Det ekskluderede medlem kan kræve at få sin sag taget op på førstkommende ordinære generalforsamling. Udmeldelse og eksklusion fritager ikke for forfaldent kontingent.

 1. Æresmedlemmer kan indstilles af de enkelte aktivitetsudvalg.

Æresmedlemmer udnævnes herefter af ledergruppen, såfremt ledergruppen er enige heri. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 • 5: ARBEJDSOMRÅDE:
 1. Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
 2. Ved nedlæggelse af en aktivitet, har medlemmerne af aktiviteten ikke andel i foreningens formue, ligesom materielle aktiver er foreningens ejendom.
 • 6: LEDELSE:
 1. Under ansvar overfor generalforsamlingen varetages foreningens daglige drift af:
 • 1 formand
 • 1 økonomiansvarlig
 • 1 aktivitetsansvarlig.

Disse 3 personer udgør ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. De 3 personer bemyndiges til at indhente 2 suppleanter til ledergruppen.

 1. Alle vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Medlemmer af ledergruppen skal være fyldt 18 år.
 2. Hvis der sker frafald i ledergruppen, skal en af de 2 suppleanter træde ind. Ledergruppen må selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling, såfremt der ikke forefindes nogen suppleanter.
 3. Ledergruppen bemyndiges til at nedsætte tværgående udvalg som eksempelvis IT-udvalg etc.
 4. Ledergruppen fastsætter selv sin forretningsorden ved første møde efter generalforsamlingen.
 5. Møde i ledergruppen finder sted ved skriftlig indkaldelse. Referat, med undtagelse af personfølsomme oplysninger, fra ledergruppens møder, offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 • 7: AKTIVITETSUDVALG: (Gymnastik – Håndbold – Fodbold)
 1. Under ansvar overfor ledergruppen varetages aktivitetens daglige ledelse af et udvalg.

Et aktivitetsudvalg består af op til 3 medlemmer og højest 1 suppleant. Udvalgsmedlemmer godkendes/vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 1. Ved et aktivitetsudvalgsmedlems udtræden i valgperioden skal suppleanten træde ind.
 2. Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledergruppen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret til at deltage i møder med ledergruppen.
 3. Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde i et aktivitetsudvalg. Dog kan generalforsamlingen give et midlertidigt valg til ledergruppen.
 • 8: KONTINGENT:

Kontingent fastsættes for hver aktivitetsperiode af de pågældende aktivitetsudvalg.

 • 9: MEDLEMSFORHOLD:

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 • 10: GENERALFORSAMLING:
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes via hjemmesiden med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være ledergruppen i hænde senest 8 dage før.
 3. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 3 mdr. Desuden har forældre til aktive børn under 16 år stemmeret på barnets vegne. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer, og ad hoc udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen. Dog kan en person kun have 1 stemme.
 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 5. Valgbar til ledelse og ledergruppen er enhver, der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledergruppen for det kommende år samt forslag til revisor. Ledergruppens forslag skal være kendt via foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Beretninger og visioner for Ledergruppen og de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
 8. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør § 4, stk. 3, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning medmindre blot én af de tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen. Der føres referat over vedtagne beslutninger.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden ved ledergruppens formand til godkendelse.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til ledergruppen i form af: 1 formand, 1 økonomiansvarlig og 1 aktivitetsansvarlig
 7. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene. (Gymnastik–Håndbold–Fodbold)
 8. Valg af 2 stk. revisorer á 1 år.
 9. Evt.
 • 11: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når ledergruppen finder det fornødent, samt eller når mindst 1/3 af foreningens aktivitetsudvalg stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
 2. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling fastsættes af ledergruppen, men skal dog indeholde de indkomne forslag.
 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 • 12: ANSVAR:
 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller den økonomiansvarlige, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.
 2. Ledergruppen bemyndiges til at udstede kontofuldmagter.
 • 13: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED:

Ledergruppen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Der føres referat over vedtagne beslutninger.

 • 14: REGNSKAB OG FORMUE:
 1. Ledergruppen er ansvarlig for foreningens regnskab.
 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 3. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisorer, som skal være regnskabskyndige og valgt udenfor ledergruppens medlemmer.
 4. Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut.
 • 15: OPLØSNING:
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Foreningens formue og aktiver fordeles og anvendes til idrætslige og/eller kulturelle formål. Fordelingen af evt. midler foretages/varetages af Tim Borgerforening.

 

Således vedtaget d. 22. februar 2013

– revideret jfr. Generalforsamling 8. februar 2017